Handelbetingelse brugt biler - BM Auto

Besøg også vores andre webshops: Dansk Farve Shop - Dansk Auto Shop

ALMINDELIGE BETINGELSER
For køb af bil kontant og uden ejendomsforbehold.

1. LEVERING – FORSINKELSE
Såfremt levering af køretøjet forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud
eller anden udenfor sælgers råden værende hindring og som ikke kan tilregnes sælger, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med op til 30 dage, for vare- og lastbiler samt busser dog op til 60 dage, uden at køber kan gøre krav på erstatning. Køber er pligtig at modtage køretøjet, medmindre specifik dato for levering er aftalt. I forbrugerkøb kan køber hæve købet, hvis leveringstiden udskydes, og sælger ikke efter påkrav leverer inden udløbet af en af køber fastsat rimelig frist.
2. FORSIKRINGER
Køber overtager forsikringsforpligtelsen fra aftalens indgåelse, medmindre andet aftales eksempelvis i forbindelse med senere levering.
3. REGULERING AF KØBESUMMEN
Afgifter m.v. Ændres afgifter eller andre offentlige ydelser på køretøjet vedr. salg og/eller registrering, efter aftalens indgåelse skal den aftalte købesum tilsvarende reguleres op eller ned, medmindre andet er aftalt.
4. KØBERS PLIGT TIL AT AFTAGE KØRETØJET
Køber er forpligtet til at aftage køretøjet på afleveringsdagen eller, hvor en sådan ikke er aftalt i forvejen, senest 6 dage efter klarmelding fra sælger, medmindre andet er aftalt. Undlader køber dette, foreligger der væsentlig misligholde fra købers side, og køber kan ifalde erstatningsansvar iht. dansk ret.
5. VÆGT-OG EJERAFGIFT
Vægt- eller ejerafgift, der ikke er forfalden på aftaletidspunktet, er ikke indregnet i købesummen. Det samme gælder bytte bil. Forfalden vægt- eller ejerafgift på bytte bilen betales af køber helt frem til levering heraf.
6. FORRINGELSE AF BYTTEBILEN
Bytte bilen leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse på leveringstidspunktet. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, dog undtaget slitage som følge af almindelig brug, indtil levering til sælger. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælger. Køber bemyndiger sælger til at indhente oplysninger om eventuelle tidligere skader hos købers forsikringsselskab.
7. KILOMETER OG SKADER
Kilometertal er angivet ifølge kilometertællerens udvisende på aftaletidspunktet. Har en af parterne afmærket feltet ”km-garanti ja” i slutsedlens rubrik 2 eller 5 betyder det, at vedkommende garanterer, at pågældende køretøj ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Har en af parterne afkrydset feltet ”...er bekendt med følgende tidligere skader” i, betyder det, at køretøjet har haft en skade, der har været oprettet i karosseribænk eller en skade, der mindst har udgjort 20 % af bilens værdi på skadestidspunktet. Parterne har pligt til at oplyse om skadens art og omfang.
8. AFGIFTER,SPECIFIKATION
 Moms og registreringsafgift specificeres i faktura.
9. REKLAMATIONSRET
Efter købelovens § 83 kan forbruger reklamerer over fejl og mangler til sælger i indtil 24 måneder efter levering. Køber skal dog være opmærksom på følgende: - Der er tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på leveringstidspunktet. - Der kan ikke reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved slutsedlens underskrift. Der stilles ikke en lånebil til rådighed under repatationsperioden.
10. GARANTI
Eventuelle garantivilkår fremgår af slutsedlens forside eller er udleveret særskilt.
11. OPHÆVELSE
Hvis køber ikke opfylder aftalen forbeholder sælger sig retten til at fastholde eller hæve købet, ligesom sælger forbeholder sig ret til at kræve erstatning iht. dansk ret. Sælger har ret til at sælge bilen bedst muligt efter forudgående skriftligt varsel til køber og derefter kræve et tab erstattet af køber. Ved erhvervskøb er det aftalt, at sælgers krav på erstatning altid udgør mindst 10 % af købesummen inkl. moms og afgifter.
12. DIVERSE
Bilens informationssystem og eventuel navigation kan indeholde andet sprogvalg end dansk

BM AUTO MJANG
Thomhavevej 4
6470 Sydals

Telefon 74415856

Mail: auto.mjang@mail.dk

CVR. 14298304